เจ้าหน้าที่ตรวจสัมภาระและเอ็กซ์เรย์สนามบิน

เจ้าหน้าที่ตรวจสัมภาระและเอ็กซ์เรย์สนามบิน

ความมั่นคงทางการบินนั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญระหว่างมาตรการ ทรัพยากรมนุษย์ และวัสดุ เพื่อปกป้องจากการแทรกแซงที่ผิดกฎหมาย บริษัทเกอค่า เอเชียได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสัมภาระและเอ็กซ์เรย์สำหรับสถานการณ์ต่างๆ และทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่สนามบินเพื่อป้องกันการแทรกแซงที่ผิดกฎหมายทุกประเภทที่อาจเป็นการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม ภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สิน การสื่อสารที่ผิดพลาดที่อาจนำไปสู่ภัยคุกคาม ระเบิด เป็นต้น